Procedura zakładania konta w systemie DODARP i przyznawania uprawnień do uruchamiania aplikacji

Konto dostępowe do aplikacji wchodzących w skład systemu DODARP i przyznanie uprawnień do ich uruchamiania następuje na podstawie pisemnego wniosku dostarczonego do Uczelnianego Centrum Informatycznego za pośrednictwem Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Z powyższym wnioskiem występuje kierownik jednostki organizacyjnej w której zatrudniony jest pracownik mający uzyskać dostęp do aplikacji.

Załącznik do wniosku stanowi kopia upoważnienia do właściwego zbioru danych osobowych (patrz Zarządzenie JM Rektora 12/2011). Na podstawie obu powyższych dokumentów administrator aplikacji zakłada konto w systemie DODARP i przyznaje uprawnienia do wskazanych aplikacji. 

W przypadku błędnie wypełnionego wniosku administrator aplikacji ma obowiązek odmówić założenia konta i nadania uprawnień oraz zwrócić wniosek do wnioskującego wraz z wskazaniem uchybień.

Założenie konta i przyznanie uprawnień do właściwych aplikacji następuje w ciągu 1. dnia roboczego od złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z stosownym upoważnieniem do przetwarzania właściwego zbioru danych osobowych.

Wniosek o nadanie, zmianę lub odwołanie uprawnień do uruchamiania aplikacji należy składać wyłącznie na poniższym druku.

Formularz "Wniosek o nadanie uprawnień/zmianę uprawnień/odwołanie uprawnień w systemie DODARP (Dział Osobowy i Dział Analizy i Rachuby Płac)"

Uwaga:

Każdy z zestawów aplikacji systemu DODARP wymaga upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na zbiorze "Kadrowo - płacowy". Aplikacje z zestawu "Kancelaria" wymagają dodatkowo upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na zbiorze "Studentów".